Zhongli [Jhongli, Chungli] Xinming Night Market 中壢觀光夜市, 新明夜市

Zhongli Xinming Night Market
中壢觀光夜市
中坜观光夜市
Zhōnglì Guānguāng Yèshì

Gaitu.shop
How to Get There?