Zhongli [Jhongli, Chungli] Xinming Night Market (中壢觀光夜市, 新明夜市)

Zhongli Night Market (中壢觀光夜市)
Zhongli Night Market (中壢觀光夜市)
Zhongli Xinming Night Market
中壢觀光夜市
中坜观光夜市
Zhōnglì Guānguāng Yèshì

How to Get There?
Location Map