Jianguo Holiday Jade Market 台北市建國假日觀光玉市, Weekend Jade Market

Jianguo Holiday Jade Market
建國假日玉市
建国假日玉市
Jiànguó Jiàrì Yùshì
How to Get There?